Σύνολο Ενεργητικού (Assets)

Το άθροισμα των επί μέρους λογαριασμών, Ασώματες Ακινητοποιήσεις, Πάγια, Κυκλοφορούν Ενεργητικό και Μεταβατικοί Λογαριασμοί αποτελούν το Συνολικό Ενεργητικό της εταιρείας.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ασώματες Ακινητοποιήσεις

800,000

Πατέντα

1,000,000

Αποσβέσεις

200,000

Πάγιο Ενεργητικό

4,000,000

Γήπεδα-Οικόπεδα

2,500,000

Κτίρια

5,000,000

Μηχανολογικός Εξοπλισμός

1,800,000

Επιπλα-Σκεύη-Μεταφορικά Μέσα

1,700,000

Αποσβέσεις

7,000,000

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

9,000,000

Αποθέματα

2,000,000

Χρεώγραφα

1,000,000

Απαιτήσεις

2,000,000

Προβλέψεις

2,000,000

Καταθέσεις

5,000,000

Ταμείο

1,000,000

Μεταβατικοί Λογαριασμοί

200,000

Εξοδα επομένων χρήσεων

200,000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

14,000,000