Νηρεύς: Στην Philosofish οι Ιχθυοκαλλιέργειες Βόρειας Εύβοιας, έναντι 22,6 εκατ.

Την ολοκλήρωση της πώλησης της θυγατρικής Ιχθυοκαλλιέργειες Βόρειας Εύβοιας στην εταιρία Philosofish Α.Ε. (πρώην Μπιτσάκος) στο πλαίσιο των απαιτήσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την ολοκλήρωση της εξαγοράς από την Andromeda Seafood, ανακοίνωσε η Νηρεύς.
Το τελικό τίμημα για το σύνολο των 25.622.993 μετοχών ανήλθε στα €22.596.119,14.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, σε συνέχεια των σχετικών ανακοινώσεων απο 8/8/2019, 9/8/2019, 19/8/2019 για την κατάρτιση σύμβασης εκποίησης μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας και ιχθυογεννητικού σταθμού στoν Όμιλο Diorasis και συγκεκριμένα στην εταιρεία PHILOSOFISH (πρώην ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Α.Ε.) καθώς επίσης και των ανακοινώσεων από 5/11/2019 και 18/12/2019 για την απόσχιση των εν λόγω μονάδων (κλάδου) και την σύσταση 100% θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προς το σκοπό της υλοποίησης της άνω συμφωνηθείσας συναλλαγής και των προϋποθέσεων που είχαν τεθεί δυνάμει της υπ’αρίθμ. πρωτ. Μ 9110/15.2.2019 Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού για την ολοκλήρωση εξαγοράς των μετοχών των εταιρειών ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. και ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. από τις εταιρείες Amerra Capital Management LLC και ΜDC Industry Holding Company L.L.C., μετόχων της εταιρείας Αndromeda Seafood Limited, η ΝΗΡΕΥΣ ανακοινώνει ότι στις 21/4/2020 ολοκληρώθηκε η πώληση και μεταβίβαση του 100% των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ στην PHILOSOFISH Α.Ε.
Το τελικό τίμημα των πώλησης του συνόλου των 25.622.993 μετοχών διαμορφώθηκε στο ποσό των €22.596.119,14, λαμβανομένου υπόψη αρχικού τελικού ποσού τιμήματος €25.500.000,00 και απομείωση αυτού κατά €2.903.880,86 λόγω αναπροσαρμογής αξίας βιομάζας ιχθυοπληθυσμού, σύμφωνα με τους όρους της από 2/8/2019 σύμβασης.