ΟΟΣΑ: Αναγνωρίζει πρόοδο στην Ελλάδα, διατυπώνει 23 συστάσεις

Ο ΟΟΣΑ αναγνωρίζει την πρόοδο στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs), όμως αναφέρει ότι τα NPLs παραμένουν υψηλά και σε συνδυασμό με τον αναβαλλόμενο φόρο, περιορίζουν τα κεφάλαια και την κερδοφορία των τραπεζών και τη δυνατότητά τους να χρηματοδοτήσουν το κεφάλαιο κίνησης και τις νέες επενδύσεις των επιχειρήσεων.

Τα κόκκινα δάνεια εμποδίζουν τις τράπεζες να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις αυξάνοντας τον κίνδυνο των χρεοκοπιών, υπογραμμίζει.

Ο ΟΟΣΑ χαρακτηρίζει το σχέδιο Ηρακλής ως βοηθητικό για τη μείωση των κόκκινων δανείων και προσθέτει ότι το ενιαίο πτωχευτικό πλαίσιο αναμένεται να αντιμετωπίσει τις χρεοκοπίες αποτελεσματικότερα.

Επίσης αναφέρει ότι η συνέχιση του εκσυγχρονισμού των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας της Ελλάδας για να βελτιωθεί η προσβασιμότητα, η στόχευση και η αποτελεσματικότητα είναι σημαντική για την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων στη φτώχεια και την ενσωμάτωση, σημειώνει ο ΟΟΣΑ.

Οι δαπάνες για τις δημόσιες επενδύσεις ήταν μικρότερες σε σχέση με τους στόχους των προϋπολογισμών τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζει. Για να αξιοποιηθούν στο έπακρο τα κονδύλια του EU Next Generation και να διπλασιαστούν οι επενδυτικές δαπάνες, όπως προγραμματίζεται, η ποιότητα και η ταχύτητα της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων θα πρέπει να βελτιωθούν, τονίζει ο ΟΟΣΑ.

Επίσης αναγνωρίζει την πρόοδο των προσπαθειών για μεταρρυθμίσεις, όπως η ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, αλλά τονίζει πως η γραφειοκρατία, το χαμηλής ποιότητας ρυθμιστικό πλαίσιο και το αργό σύστημα δικαιοσύνης καταστρέφουν το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Τέλος, τα σημαντικά κενά στις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού εμποδίζουν την υψηλή ανάπτυξη και αποθαρρύνουν την καινοτομία και τις επενδύσεις, στοιχεία απαραίτητα για την ανάκαμψη από την πανδημία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο ΟΟΣΑ εντοπίζει τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν σε μια σειρά τομείς, όπως:

 • Επιτάχυνση κωδικοποίησης νόμων και κανονισμών στη δικαιοσύνη.
 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δικαιοσύνης μέσω περισσότερης εκπαίδευσης του προσωπικού και μέτρησης των επιδόσεων των δικαστηρίων.
 • Συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης.
 • Καλύτερη επικοινωνία της διαθεσιμότητας και των πλεονεκτημάτων των εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης διαφωνιών.
 • Επείγουσα υλοποίηση στρατηγικής για την αντιμετώπιση του αναβαλλόμενου φόρου και των κόκκινων δανείων που θα απομείνουν μετά τον Ηρακλή.
 • Εφαρμογή ενιαίου πτωχευτικού πλαισίου και καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα των πιστωτών και των δανειστών καθώς και γρηγορότερη επιβολή των εγγυήσεων.
 • Ενίσχυση των δημόσιων επενδύσεων για να στηριχθεί η ανάπτυξη και η βιωσιμότητα του περιβάλλοντος στις δημόσιες μεταφορές, την καινοτομία και τη διαχείριση απορριμμάτων.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού στις διαδικασίες πληρωμών συμπεριλαμβανομένου και του τοπικού επιπέδου, για να στηριχθεί η ταχύτερη υλοποίηση.
 • Πρόσληψη πιο εξειδικευμένων συμβούλων και χρήση εργαλείων δημιουργίας προφίλ στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης.
 • Ανάπτυξη συστήματος voucher που επιτρέπει σε όσους αναζητούν εργασία να επιλέξουν τον ενδιάμεσο που προτιμούν, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών απασχόλησης του ιδιωτικού τομέα.
 • Ενθάρρυνση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να αναπτύξουν μαθήματα προσαρμοσμένα στις επαγγελματικές ανάγκες και τις πρακτικές συνθήκες των ώριμης ηλικίας φοιτητών.
 • Βελτίωση της εκτίμησης και πιστοποίησης της ποιότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των ενηλίκων.
 • Η ενίσχυση των ενεργών προγραμμάτων απασχόλησης, η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση θα βοηθούσαν όσους αναζητούν εργασία να βρουν τις ευκαιρίες που εμφανίζονται μετά την κρίση του κορωνοϊού.
 • Η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των ενηλίκων χαρακτηρίζεται κρίσιμη, με δεδομένες τις αλλαγές της ψηφιοποίησης και του αυτοματισμού.
 • Στην εκπαίδευση συστήνει πιο μακροπρόθεσμα συμβόλαια για τους καθηγητές που να επιβραβεύουν τις αποδόσεις, χωρίς την ανελαστικότητα των σημερινών μόνιμων συμβάσεων.
 • Πλήρης εφαρμογή του υποχρεωτικού παιδικού σταθμού για τα 4χρονα και διεύρυνση της πρόσβασης των μικρότερων παιδιών στην πρώιμη εκπαίδευση και φροντίδα.
 • Μεγαλύτερη διοικητική αυτονομία για τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Αύξηση των μεταβιβάσεων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και θέσπιση επιδομάτων για τους χαμηλόμισθους.
 • Αύξηση του παράγοντα αντιστοίχησης του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για τα παιδιά.
 • Διασφάλιση ότι οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος συμμετέχουν ενεργά σε προγράμματα εργασίας και αποδέχονται θέσεις.
 • Ενίσχυση των πολιτικών για τη στήριξη των οικογενειών, με προτεραιότητα στη διευρυμένη πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα για παιδιά και ηλικιωμένους.
 • Ανάπτυξη στήριξης στο σπίτι για τους ηλικιωμένους
 • Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και του δικαστικού συστήματος χαρακτηρίζεται αναγκαία για την αντιμετώπιση τόσο της κρίσης του κορωνοϊού όσο και των μακροπρόθεσμων προκλήσεων της ελληνικής οικονομίας.