Υπεγράφη η συμφωνία για την εξυγίανση της Creta Farms

H κρητική αλλαντοβιομηχανία Creta Farms ΑΒEΕ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές της και τον υποψήφιο στρατηγικό επενδυτή, IMPALA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ, θυγατρική επιχείρηση της BELLA BULGARIA SA και επετεύχθη συμφωνία εξυγίανσής της.

Η συμφωνία εξυγίανσης θα ολοκληρωθεί και θα υλοποιηθεί υπό την προϋπόθεση της σχετικής επικύρωσής της (σύμφωνα με τα άρθρα 106β και δ του Ν. 3588/2007 όπως ισχύει) από τις αρμόδιες δικαστικές και διοικητικές αρχές.

Σημειώνεται ότι η Creta Farms θα προβεί άμεσα στην κατάθεση της αίτησης προς επικύρωση της ως άνω υπογραφείσας συμφωνίας εξυγίανσης ενώπιον του αρμοδίου Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου.

Κούρεμα 65% χρεών  

Το σχέδιο περιλαμβάνει το «κούρεμα» περί του 65% των συνολικών υποχρεώσεων της Creta Farm (περίπου 163 εκατ. ευρώ είναι οι υποχρεώσεις) και την εισφορά 20 εκατ. ευρώ μετρητών εκ μέρους του νέου επενδυτή.  Στην πράξη δεν θα υπάρξει κούρεμα αλλά θα μεταβιβαστεί το 35% των υποχρεώσεων σε νέα εταιρεία. Το υπόλοιπο 65% θα παραμένει στην Creta Farm και όταν και εάν ρευστοποιηθούν περιουσιακά στοιχεία θα ικανοποιηθούν οι πιστωτές. Πάντως, για τις συγκεκριμένες οφειλές έχουν δοθεί κάποιες εγγυήσεις από τους παλαιούς μετόχους και ιδιοκτήτες της εταιρείας, αδελφούς Δομαζάκη.

Πως θα αποπληρωθούν οι υποχρεώσεις των περίπου 57 εκατ. ευρώ που θα αναλάβει η Impala.

Ομολογιούχοι δανειστές: Η Impala αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποπληρώσει την οφειλή 32.013.461,48 ευρώ σε 40 τριμηνιαίες χρεωλυτικές δόσεις, εκ των οποίων οι πρώτες 39 είναι ύψους 320.134,61 ευρώ έκαστη και η τελευταία 19.208.076,89 θα καταβληθεί ως bullet payment. Η ως άνω Αναδεχόμενη Οφειλή επιμερίζεται ανά ομολογιούχο δανειστή ως εξής: 11.721.839,76 ευρώ προς την ΕΤΕ, 6.586.206,06 ευρώ στην ALPHA BANK, 7.024.164,47 ευρώ στην CAIRO 3 και 6.681.251,19 στην PIRAEUS SNF.

Το μη αναλαμβανόμενο τμήμα της εν λόγω οφειλής, ποσού 12.575.876,22 ευρώ, δεν μεταβιβάζεται στην IMPALA HELLAS, αλλά εξακολουθεί να οφείλεται από την εταιρεία και θα ικανοποιηθεί από το Μη Μεταβιβαζόμενο Παθητικό. Επίσης η η IMPALA HELLAS αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποπληρώσει οφειλή, ποσού 3.031.383,56 ευρώ, σε 40 τριμηνιαίες δόσεις.

ΕΤΕ: Υποχρεώσεις ύψους 11.182.217,43 ευρώ ρυθμίζονται ως εξής: Η οφειλή 1.208.220,57 ευρώ θα αναληφθεί από την IMPALA HELLAS ενώ το υπόλοιπο ποσό, ήτοι 9.973.996,86, θα παραμείνει στην εταιρεία και θα ικανοποιηθεί μέσω της ρευστοποίησης από τον Ειδικό Εντολοδόχο του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού.

ALPHA BANK: Υποχρεώσεις ποσού 7.380.322,10 ευρώ ρυθμίζονται ως εξής: Η οφειλή 780.800 ευρώ θα αναληφθεί από την IMPALA HELLAS και το υπόλοιπο ποσό, ήτοι 6.599.522,10 ευρώ, θα παραμείνει στην εταιρεία και θα ικανοποιηθεί μέσω της ρευστοποίησης από τον Ειδικό Εντολοδόχο του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού.

EUROBANK: Υποχρεώσεις ύψους 8.939.005,60 ευρώ ρυθμίζονται ως εξής: Η οφειλή 870.800 ευρώ θα αναληφθεί από την IMPALA HELLAS και το υπόλοιπο ποσό, ήτοι 8.068.205,60 ευρώ, θα παραμείνει στην εταιρεία και θα ικανοποιηθεί μέσω της ρευστοποίησης από τον Ειδικό Εντολοδόχο του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού.

PIRAEUS SNF, ως ειδικής διαδόχου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Υποχρεώσεις ύψους 6.812.301,55 ευρώ ρυθμίζονται ως εξής: η οφειλή 1.002.000 ευρώ, που προέρχεται από το πρώτο τμήμα της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης, θα αναληφθεί από την IMPALA HELLAS και το υπόλοιπο ποσό των 5.810.301,55 ευρώ θα παραμείνει στην εταιρεία και θα ικανοποιηθεί μέσω της ρευστοποίησης από τον Ειδικό Εντολοδόχο του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ: Υποχρεώσεις ύψους 3.365.474,96 ευρώ ρυθμίζονται ως εξής: η οφειλή 148.369,07 ευρώ θα μεταφερθεί στην Impala Hellas ενώ ποσό 648.314 ευρώ θα αποπληρωθεί σε 40 τριμηνιαίες χρεωλυτικές δόσεις.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (EIB): Από τις υποχρεώσεις ύψους 15.331.350,28 ευρώ, ποσό 14.948.066,52 ευρώ θα παραμείνει στην Creta FarmΚΡΕΤΑ 0,00% και θα ικανοποιηθεί μέσω του προϊόντος ρευστοποίησης του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού, ενώ το υπόλοιπο των υποχρεώσεων αυτών, δηλαδή 383.283,76 ευρώ θα αναλάβει η Impala Hellas.

Δημόσιο και Ταμεία

Αναφορικά με τις υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο, συνολικού ύψους 7.880.445,72 ευρώ, ρυθμίζονται ως εξής: Τα 4.728.267,43 ευρώ παραμένουν στην εταιρεία και θα ικανοποιηθεί μέσω του προϊόντος ρευστοποίησης του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού, ενώ το υπόλοιπο των υποχρεώσεων, ύψους 3.152.178,29 ευρώ μεταβιβάζεται, μεταφέρεται και αναλαμβάνεται από την Impala Hellas πλην τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, που διαγράφονται κατά ποσοστό 100%. Το ανωτέρω ποσό των 3.152.178,29 ευρώ ρυθμίζεται, διακανονίζεται και αποπληρώνεται σε 180 ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι, προσαυξήσεις ή λοιπές άλλες επιβαρύνσεις, καθ’ ό χρόνο τηρείται η ρύθμιση της παρούσας Συμφωνίας.

Αναφορικά με τις υποχρεώσεις προς τον ΕΦΚΑ, συνολικού ύψους 7.260.846,99 ευρώ κατά την 30-11-2019 και ως θα έχουν διαμορφωθεί κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, ρυθμίζονται ως εξής: Τα 4.356.508,19 ευρώ παραμένουν στην εταιρεία και θα ικανοποιηθούν μέσω του προϊόντος ρευστοποίησης του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού, το οποίο θα αχθεί προς ικανοποίηση του συνόλου των πιστωτών, μεταξύ των οποίων και του ΕΦΚΑ. Το υπόλοιπο των υποχρεώσεων αυτών, συνολικού ποσού 2.904.338,80 ευρώ, μεταβιβάζεται, μεταφέρεται και αναλαμβάνεται από την Impala Hellas πλην τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, που διαγράφονται κατά ποσοστό 100% (εκατό τοις εκατό). Το ανωτέρω ποσό των 2.904.338,80 ευρώ διακανονίζεται και αποπληρώνεται σε 180 ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι, προσαυξήσεις ή λοιπές άλλες επιβαρύνσεις.
Στους παραγωγούς/κτηνοτρόφους, την 30-11-2019, η εταιρεία χρωστούσε 41.188,85 ευρώ, ποσό το οποίο η Impala Hellas θα αποπληρώσει στο ακέραιο.

130 εκατ. τζίρο προβλέπει το Business Plan

O νέος επενδυτής θα επενδύσει συνολικά το ποσό των 20 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2 εκατ. ευρώ θα δοθούν στην αλλαντοβιομηχανία ως ενδιάμεση χρηματοδότηση, στο πλαίσιο υποστήριξης της εμπορικής και παραγωγικής δραστηριότητάς της. Επίσης ο επενδυτής έχει δεσμευθεί όπως κατά τον δεύτερο χρόνο και προς τον σκοπό στήριξης της παραγωγικής και εν γένει λειτουργίας της Creta Farm θα επενδύσει ποσό 5 εκατ. ευρώ.

Με βάση το σχέδιο που έχει εκπονήσει ο επενδυτής, οι πωλήσεις της Creta Farm εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από 46.663.528,09 ευρώ το πρώτο οικονομικό έτος του επιχειρηματικού σχεδίου σε 130.629.945,71 ευρώ το 11ο οικονομικό έτος του σχεδίου, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 10,8%.