Παθητικό & Καθαρή Θέση

Το Παθητικό περιλαμβάνει τρεις μεγάλες κατηγορίες λογαριασμών. Η πρώτη είναι τα Ιδια Κεφάλαια, είναι χρήματα που έχουν δώσει οι μέτοχοι, ή είναι κεφάλαια τα οποία προέρχονται από αποθεματικά. Είναι πάντως οφειλή της εταιρείας προς τους μετόχους. Η άλλη μεγάλη κατηγορία είναι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας, οι οποίες αναμένεται να πληρωθούν μέσα στην χρήση. Η τελευταία μεγάλη κατηγορία είναι οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, οι οποίες είναι υποχρεώσεις της εταιρείας προς τρίτους που θα πληρωθούν σε διάστημα μεγαλύτερο από ένα έτος.

Υπάρχει και άλλη μία κατηγορία, η οποία όμως ουσιαστικά είναι υποκατηγορία των ιδίων κεφαλαίων. Δεν συναντάται πάντα, αλλά όποτε υπάρχει. ονομάζεται “αποτελέσματα εις νέον” και αναφέρεται σε κέρδη ή ζημίες του παρελθόντος, που μεταφέρονται στην επόμενη χρήση. Ουσιαστικά όμως θα πρέπει να συμψηφιστούν με τα ίδια κεφάλαια. Άρα, στην δημιουργία των αριθμοδεικτών θα λαμβάνονται υπόψη προσθετικά ή αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων.

Τέλος, υπάρχουν και εδώ οι μεταβατικοί λογαριασμοί, που περιέχουν έσοδα, τα οποία αν και πληρώθηκαν στην τρέχουσα χρήση, αφορούν επόμενες.