Ασώματες Ακινητοποιήσεις

Πολλές φορές η εταιρεία χρησιμοποιεί πάγια στοιχεία, με την έννοια ότι δεν αναμένεται να ρευστοποιηθούν μέσα στον επόμενο χρόνο, αλλά θα χρησιμοποιούνται για ολόκληρη τη ζωή της εταιρείας, αλλά δεν έχουν υλική υπόσταση. Τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι μία άδεια κινητής τηλεφωνίας ή ανάπτυξη λογισμικού  ή κάποια πατέντα που χρησιμοποιεί η εταιρεία. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τις Ασώματες Ακινητοποιήσεις και όπως τα πάγια στοιχεία, έτσι και αυτές έχουν αξία κτήσης, αποσβέσεις και καθαρή αξία.

Ασώματες Ακινητοποιήσεις

800,000

Πατέντα

1,000,000

Αποσβέσεις

200,000