Αποτελέσματα Χρήσης

Αποτελέσματα Χρήσεως είναι η λογιστική κατάσταση, η απεικονίζει τη διαδικασία μετατροπής των πωλήσεων της εταιρείας (του κύκλου εργασιών της) σε κέρδη ή ζημιές, σε φόρους, σε διανεμόμενα μερίσματα, αλλά και σε αποθεματικά. Παρουσιάζει το πως από τις πωλήσεις της, μια εταιρεία, αφαιρώντας τα κάθε λογής έξοδα, φθάνει στα κέρδη της. Στη συνέχεια, τι ποσοστό από τα κέρδη της πηγαίνουν σε φόρους, σε μερίσματα και σε αποθεματικά.

Υπόδειγμα Αποτελεσμάτων Χρήσης

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)

Μείον: Κόστος Πωληθέντων

Μεικτά Κέρδη

Μείον: Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας

Μείον: Εξοδα Διαθέσεως

Μεικτό Λειτουργικό Κέρδος

Μείον: Χρηματοοικονομικά

Καθαρό Λειτουργικό Κέρδος

Μείον: Εκτακτα

Μείον Αποσβέσεις

Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων

Μείον: Φόροι

Καθαρά Κέρδη Χρήσης Μετά Φόρων

Διανέμονται σε:

Μερίσματα

Αποθεματικά