Τα προσόντα που ζητάει το «Υπερταμείο» (ΕΕΣΥΠ) για τον πρόεδρο και τα μέλη του ΤΑΙΠΕΔ

Μέχρι τις 3 Μαρτίου 2021, δηλαδή σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του προέδρου και τις θέσεις των μελών του ΤΑΙΠΕΔ να υποβάλουν σχετικό ενδιαφέρον σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος που δημοσίευσε η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), το λεγόμενο υπερταμείο που αποτελεί μητρική εταιρεία του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο ξέμεινε από πρόεδρο και μέλη.

Λεπτομέρεια με τη δική της σημασία είναι ότι το πτυχίο πανεπιστημίου είναι απαραίτητο μόνο ενώ οι μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθούν απλώς ένα επιπλέον προσόν.

Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τα απαιτούμενα προσόντα είναι τα εξής:

Α. Θέσεις Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ:
Στο πλαίσιο της διαδικασίας αναζητούνται υποψήφιοι για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ, εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ. καθώς και για τη θέση του Εντεταλμένου Συμβούλου, εκτελεστικού μέλους Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ, ο οποίος θα έχει υπό την εποπτεία του την νέα επιχειρηματική μονάδα του ΤΑΙΠΕΔ.

Απαιτήσεις / Προσόντα: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα και δεξιότητες που περιγράφονται κατωτέρω:

 • Τουλάχιστον 15 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε επίπεδο ιεραρχίας που να είναι ανάλογη με τη στρατηγική σημασία της αποστολής του ΤΑΙΠΕΔ – εμπειρία που θα πρέπει να έχει αποκτηθεί σε μεγάλους και αναγνωρισμένους οργανισμούς, σε ένα ή περισσότερους από τους παρακάτω τομείς: Χρηματοοικονομικά/ Στρατηγική /Επενδύσεις /Corporate Finance /M&A /Ιδιωτικοποιήσεις /Παραχωρήσεις/ έργα ΣΔΙΤ κ.α.
 • Ισχυρές δεξιότητες διαχείρισης, υλοποίησης και ωρίμανσης μεγάλων έργων με έμφαση στην  τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων και προθεσμιών. Ικανότητα εργασίας υπό πίεση.
 • Εμπειρία σε κλάδους ή κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που συμπεριλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης, με επιτυχημένο ιστορικό επιχειρηματικών αποφάσεων, καθώς και στην αποτελεσματική και συνεπή υλοποίηση στρατηγικής.
 • Ισχυρές ηγετικές, διοικητικές και διαπροσωπικές δεξιότητες, καθώς και αποδεδειγμένη εμπειρία επίτευξης αποτελεσμάτων σε ένα απαιτητικό και σύνθετο περιβάλλον με αυξημένες προκλήσεις και έκθεση σε πολλαπλά ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders), όπως για παράδειγμα φορέων κυβέρνησης, διοικητικών αρχών, ρυθμιστικών αρχών, επενδυτικής κοινότητας, κεφαλαιαγορών, κλπ.
 • Σε βάθος κατανόηση των συναλλαγών και κρίσιμων παραμέτρων μίας επένδυσης για την επιτυχημένη και έγκαιρη υλοποίηση τους, καθώς και καλή κατανόηση της επενδυτικής κοινότητας και των αγορών. Επίσης, είναι σημαντική η καλή κατανόηση οικονομικών μοντέλων και οικονομικών καταστάσεων.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στη συνεργασία με εγνωσμένου κύρους εταιρείες παροχής συμβουλευτικών και επαγγελματικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων Επενδυτικής Τραπεζικής / Χρηματοοικονομικών Συμβούλων, Νομικών Συμβούλων, Συμβούλων Διοίκησης, Τεχνικών Συμβούλων, Φορολογικών και Ελεγκτικών Συμβούλων, κλπ.).
 • Ικανότητες διαπραγμάτευσης και διαχείρισης εταιρικών πόρων, λήψης σημαντικών αποφάσεων, καθώς και κατανόηση της έννοιας του δημοσίου συμφέροντος.
 • Πετυχημένο ιστορικό στην προώθηση απαραίτητων μεταρρυθμίσεων, ψηφιακών επενδύσεων και εκσυγχρονισμό υποδομών και συστημάτων.
 • Εις βάθος κατανόηση του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
 • Η υψηλή αίσθηση καθήκοντος, η ακεραιότητα καθώς και το αδιαμφισβήτητο επιχειρηματικό, το προσωπικό ήθος και η ανεξαρτησία είναι προ-απαιτούμενα.
 • Προηγούμενη εμπειρία συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια θα θεωρηθεί σημαντικό προσόν.
 • Άριστες ικανότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
 • Πτυχίο πανεπιστημίου είναι απαραίτητο. Μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν.Β. Θέσεις Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ:

  Απαιτήσεις / Προσόντα: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα και δεξιότητες που περιγράφονται:
 • Τουλάχιστον 15 χρόνια ανώτερης επαγγελματικής εμπειρίας σε θέσεις ευθύνης στα πλαίσια ενός απαιτητικού και σύνθετου περιβάλλοντος που διέπεται από βέλτιστες πρακτικές, καθώς και κατανόηση των σύγχρονων αρχών και πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης. Προηγούμενη συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών, θα συνεκτιμηθεί ιδιαιτέρως.
 • Εμπειρία σε κλάδους ή κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που συμπεριλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης. Εμπειρία σε εταιρείες /οργανισμούς που να υπάρχει συνάφεια με το έργο και την αποστολή του ΤΑΙΠΕΔ, όπως για παράδειγμα εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε μεγάλους και αναγνωρισμένους οργανισμούς, σε ένα ή περισσότερους από τους παρακάτω τομείς: α) επαγγελματικές υπηρεσίες σε Επενδύσεις /Corporate Finance /M&A/Ιδιωτικοποιήσεις /Παραχωρήσεις/ έργα ΣΔΙΤ, β) εμπειρία σε εταιρικό περιβάλλον σε υψηλές διευθυντικές θέσεις σχετικές με Χρηματοοικονομικά ή Στρατηγική, και γ) παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ή νομικών υπηρεσιών σε μεγάλους και αναγνωρισμένους συμβουλευτικούς οίκους.
 • Ισχυρές ηγετικές και διαπροσωπικές δεξιότητες, καθώς και αποδεδειγμένη εμπειρία επίτευξης αποτελεσμάτων σε ένα απαιτητικό και σύνθετο περιβάλλον και με έκθεση σε πολλαπλά ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders), όπως για παράδειγμα φορέων κυβέρνησης, διοικητικών αρχών, ρυθμιστικών αρχών, επενδυτικής κοινότητας, κεφαλαιαγορών, κλπ.
 • Να επιδεικνύουν ισχυρή αντίληψη των συναλλαγών και των κρίσιμων παραμέτρων μίας επένδυσης για την επιτυχημένη και έγκαιρη υλοποίηση τους καθώς και να επιδεικνύουν καλή κατανόηση της επενδυτικής κοινότητας και των αγορών.
 • Εις βάθος κατανόηση του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
 • Η υψηλή αίσθηση καθήκοντος, η αδιαμφισβήτητη επαγγελματική και προσωπική ηθική, καθώς και η ανεξαρτησία είναι προαπαιτούμενα.
 • Άριστες ικανότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
 • Πτυχίο πανεπιστημίου είναι απαραίτητο. Μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν.Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα (diversity) αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕΣΥΠ και των θυγατρικών της. Σαν αποτέλεσμα, η ΕΕΣΥΠ διασφαλίζει ότι όλοι οι υποψήφιοι αντιμετωπίζονται με σεβασμό και τους παρέχονται ίσες ευκαιρίες σε ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς.Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ θα διοριστούν υπό τον όρο απουσίας οποιωνδήποτε προσωπικών ή νομικών κωλυμάτων και περιορισμών, όπως περιγράφονται στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Οι υποψήφιοι θα κληθούν να επιβεβαιώσουν τη συμμόρφωσή τους με τα ανωτέρω και κατά τον διορισμό τους, υποβάλλοντας σχετική δήλωση.

ΙΙΙ. Προθεσμία
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά αίτηση μαζί με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται κατωτέρω.