Αναστάσιος Πανούσης: Ανανέωση θητείας ως προέδρου στην Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων

Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020, η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ) πραγματοποίησε μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών της. Στη Συνέλευση συμμετείχαν 20 Mέλη της Ένωσης.

Η Συνέλευση συζήτησε και ενέκρινε τα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
1. Έγκριση Πεπραγμένων και Οικονομικών Καταστάσεων της Ένωσης για τη διαχειριστική χρήση 2019.
2. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη.
3. Υποβολή και έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού και του προγράμματος δράσης της Ένωσης για τη διαχειριστική χρήση 2020.
4. Τροποποίηση Άρθρων του Καταστατικού.
5. Εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Συνέλευση εξέλεξε νέα μέλη του ΔΣ το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

• Αναστάσιος Πανούσης (Πρόεδρος) – doValue Greece
• Περικλής Κιτριλάκης (Αντιπρόεδρος) – Cepal Hellas
• Γεώργιος Γεωργακόπουλος – Intrum Hellas
• Νικόλαος Βαρδαραμάτος – QQuant Master Servicer
• Λεβόν Καζαριάν – B2KAPITAL
• Αριστείδης Αρβανιτάκης – UCI Greece Loan Management Services
• Ελιέτα – Σάρρα Σαλμόνα – Hoist Hellas

O επανεκλεγείς Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΔΑΔΠ, κ. Αναστάσιος Πανούσης στην ομιλία του αναφέρθηκε στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται από την πανδημία, τις θεσμικές αλλαγές που προωθούνται και στον καταλυτικό ρόλο που έχουν οι Εταιρείες Διαχείρισης στη δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία αποτελούν τροχοπέδη για την οικονομία της χώρας και για την προσδοκώμενη επαναφορά της σε έναν κύκλο ανάπτυξης.
«Κυρίαρχος ρόλος μας ως εταιρείες Διαχείρισης Δανείων, είναι να αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις και να εστιάζουμε στην αναζήτηση και υλοποίηση βιώσιμων λύσεων για τους δανειολήπτες», σημείωσε.

Στον απολογισμό πεπραγμένων παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων οι πρωτοβουλίες στήριξης των Εταιρειών Διαχείρισης στις ευπαθείς ομάδες που πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Επίσης παρουσιάστηκαν οι ενέργειες και ο ρόλος της Ένωσης σε επίπεδο διαβουλεύσεων που αφορούν το νομοπαρασκευαστικό έργο σε ζητήματα διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.

Κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου ΔΣ συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες και ο σχεδιασμός των ενεργειών της Ένωσης για το επόμενο διάστημα, με έμφαση στη διατήρηση και ενίσχυση του ρόλου της ΕΕΔΑΔΠ ως συλλογικού φορέα εκπροσώπησης των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις.-

Η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις εκπροσωπεί το νέο χρηματοπιστωτικό κλάδο των Εταιρειών Διαχείρισης. Ιδρύθηκε στις αρχές του 2019 και σήμερα περιλαμβάνει 24 Εταιρείες Διαχείρισης. Όλα τα μέλη της αδειοδοτούνται και εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η αξία των στοιχείων ενεργητικού που διαχειρίζονται σήμερα οι Εταιρείες Διαχείρισης ανέρχεται περίπου σε 90 δισ. Ευρώ.