Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Το κρασί που ωριμάζει στα βαρέλια μιας εταιρείας θεωρείται απόθεμα.

Το κυκλοφορούν ενεργητικό περιλαμβάνει εκείνα τα στοιχεία μιας εταιρείας, τα οποία αναμένεται να ρευστοποιηθούν μέσα σε ένα έτος. Τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι τα Αποθέματα, τα Χρεώγραφα, οι Απαιτήσεις της εταιρείας από τρίτους, οι Καταθέσεις σε τράπεζες και τα Ρευστά Διαθέσιμα.
Στα αποθέματα περιλαμβάνονται οι πρώτες ύλες, τα ημιτελή ή επεξεργασμένα προϊόντα. Στα Χρεώγραφα περιλαμβάνονται κάποιες τοποθετήσεις που έχει κάνει η εταιρεία του πλεονάζοντος ρευστού κεφαλαίου που διαθέτει, σε μετοχές, ομόλογα, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κ. ά. Στις Απαιτήσεις περιλαμβάνονται κεφάλαια τα οποία ακόμη δεν έχουν εισπραχθεί από την εταιρεία. Ομως, η εμπειρία έχει δείξει πως από το συνολικό ποσό που η εταιρεία απαιτεί από του τρίτους, συνήθως δεν εισπράτεται ολόκληρο. Συνεπώς, η εταιρεία δημιουργεί έναν λογαριασμό, στον οποίο καταχωρούνται προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. Στο λογαριασμό Καταθέσεις περιλαμβάνονται οι τραπεζικές καταθέσεις της εταιρείας, ενώ το Ταμείο περιλαμβάνει τα ρευστά διαθέσιμα της εταιρείας.

 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

9,000,000

Αποθέματα

2,000,000

Χρεώγραφα

1,000,000

Απαιτήσεις

2,000,000

Προβλέψεις

2,000,000

Καταθέσεις

5,000,000

Ταμείο

1,000,000